کتاب ها

زمین ساخت های پی سنگ و زمین شناسی ایران

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۰

تکتونیک برخوردی

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۸۸

دیاپیریسم و زمین ساخت های نمک

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۰

چین خوردگی

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۸۹

مبانی زمین ساخت کاربردی

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۳

زمین ساخت خاورمیانه

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۰

دیباچه ای بر زمین شناسی نفت ایران

مولف: دکتر مهران آرین – هانیه جعفری درگاهی

سال انتشار: ۱۳۸۹

تکتونیک صفحه ای و تکوین قاره ها

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۸۸

لرزه زمین ساخت کاربردی

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۸۹

تکتونیک و رسوبگذاری

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۸۹

دیباچه ای بر زمین ساخت های نمک ایران

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۰

زمین شناسی ساختارها

مولف: دکتر مهران آرین – دکتر زهرا ملکی

سال انتشار: ۱۳۹۶

مبانی تحلیل حوضه ها

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۷

(ردپای تاريخ برتارک ايران زمين (با رويكرد فرهنگی

مولف: دکتر مهران آرین

سال انتشار: ۱۳۹۱

روش تحقیق در مهندسی نفت

مولفان: دکتر مهران آرین – مهندس مهدی حسین پور

سال انتشار: ۱۳۹۷